Regulamin Sklepu Internetowego Florima sp. z o.o. sp. k. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.Plastiflora.pl przez Florima sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Okólna 240, 91-520 Łódź, KRS 0000392463, NIP: 726-264-60-89, REGON: 101242370. Adres sklepu: ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz.

2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów oraz przedsiębiorców.

4. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

1) Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;

3) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;

4) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz. 1360 ze zm.);

5) Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;

6) Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

7) Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;

8) Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

9) Siedziba Sklepu – ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz;

10) Regulamin – niniejszy dokument;

11) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

12) Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem www.Plastiflora.pl;

13) Sprzedawca - Florima sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi, ul. Okólna 240, 91-520 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392463, NIP: 726-264-60-89, REGON: 101242370;

14) Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

15) Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 344 ze zm.);

16) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 287 ze zm.);

17) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 344 ze zm.);

18) Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;

19) Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym.

5. Umowy w ramach Sklepu zawierane są w języku polskim.

 

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:

1) W przypadku wszystkich urządzeń:

a) połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps,

b) powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Materiałów Audiowizualnych,

c) korzystanie ze strony www.Plastiflora.pl;

d) włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej;

e) zainstalowanie aktualnych sterowników karty graficznej Urządzenia dostarczonych przez producenta;

f) wyłączone oprogramowanie blokujące reklamy.

2) W przypadku komputerów:

a) posiadanie 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej,

b) posiadanie procesora min.1000 MHz z obsługą zestawu instrukcji SSE2 (minimum Intel Pentium 4/ AMD Athlon64 / VIA C7), przynajmniej 512MB wolnej pamięci RAM, miejsce na dysku min. 200MB, karta dźwiękowa 16-bitowa

c) posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji: XP (minSP3) / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 lub nowszej, Mac OSX 10.12 lub nowszej, zainstalowany komponent Microsoft PlayReady DRM, komponent Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy, komponent DirectX 9.0c lub nowszy, za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej, lub Google Chrome 28 lub nowszej, Mozilla Firefox 22 lub nowszej, Safari 11 lub nowszej, Opera 49.0 lub nowszej.

d) włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej;

e) monitor z obsługą HDCP, połączony kablem cyfrowym DVI-I, HDMI lub DisplayPort. Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtual PC itp.);

d) włączenie obsługę plików "cookies";

e) wspierać technologię zabezpieczeń do treści DRM: Widevine Modular, Fair Play lub Play Ready.

3) W przypadku urządzeń mobilnych:

a) posiadanie określonego urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów: Windows Phone 7 lub wyższy, iOS 6 lub wyższy, Android OS 2.3 lub wyższy.

2. Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie, a w razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania ze Sklepu, kontakt ze Sprzedawcą.

3. Korzystanie z usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

4. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

5. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.

6. W celu korzystania z niektórych usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

8. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia oraz formularza kontaktowego.

2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.

3. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy.

4. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.

5. Elektroniczny formularz kontaktu umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Usługa formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Sprzedawcy.

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

 

4. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.

2. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.

3. W przypadku Produktów objętych gwarancją szczegółowa informacja o jej istnieniu oraz o jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym, została wskazana na stronach Sklepu internetowego, w tym w opisie Produktu.

4. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.

6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

7. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

5. PŁATNOŚCI

1. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym za dostawę w formie przesyłki kurierskiej odbywa się:

1) przelewem bankowym,

2) szybkim przelewem – płatność elektroniczna z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności Przelewy24,

3) gotówką za pobraniem,

4) gotówką albo kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu o terminie zapłaty za Zamówienie. Klient obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym w Sklepie internetowym. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 

6. DOSTAWA

1. Dostawa Produktów jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicę.

2. Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że Klient wybierze opcję odbioru osobistego - ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz. W przypadku wyboru odbioru osobistego w punkcie odbioru termin uzgadniany jest z Klientem indywidualnie. Wydanie Zamówienia Klientowi będącemu Konsumentem następuje maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Klient wyraźnie zażyczył sobie późniejsze doręczenie Zamówienia.

3. Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są każdorazowo wskazane w opisie Produktu w Sklepie internetowym. Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia za granicę są ustalane z Klientem indywidualnie, po uzyskaniu stosownych informacji od firmy kurierskiej.

4. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić za pobraniem – w dniu złożenia zamówienia.

5. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

6. Klient zgodnie ze swoim wyborem otrzymuje wraz z Produktem paragon lub fakturę obejmującą Zamówienie.

  

7. REKLAMACJA PRODUKTÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.

2. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności z umową na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie.

4. Klient może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu lub Usług elektronicznych w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

7. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:

1) listownie, na adres: Florima sp. z o.o. sp. k., ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz lub ul. Okólna 240, 91-520 Łódź,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@florima.pl,

3) wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy,

4) osobiście, ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz.

8. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Produktu, Sprzedawca zaleca by reklamowane Produkty przesyłać na adres: Florima sp. z o.o. sp. k., ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz.

9. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz

3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji

10. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

11. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

12. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, Nr 113, poz. 1214). Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.9. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.

6.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. W celu przyspieszenia procedury zwrotu, Sprzedawca zaleca by zwracane Produkty przesyłać na adres: Florima sp. z o.o. sp. k., ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Florima sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi, ul. Okólna 240, 91-520 Łódź, KRS 0000392463, NIP: 726-264-60-89, REGON: 101242370.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z, pisząc:

1) listownie, na adres: Florima sp. z o.o. sp. k., ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz lub ul. Okólna 240, 91-520 Łódź,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@florima.pl,

3) wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy,

4) osobiście, ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

6. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

7. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

10. Sprzedawca może zbierać informacje i dane podane przez Użytkowników oraz Klientów dobrowolnie, w tym:

1) wprowadzone w formularzach (Zamówienia, kontaktowym czy Rejestracji Konta w Sklepie internetowym),

2) dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies).

11. Sprzedawca może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych czy też w celach bezpieczeństwa.

12. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, świadczenia Usług elektronicznych czy archiwizacji oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

13. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników oraz informacji i danych mu przekazanych. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznych, programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

14. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika lub Klienta wyłącznie w przypadku, gdy swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie internetowym naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jego odpowiedzialności w tym zakresie.

15. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy Zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie internetowym.

16. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów:

1) Firmom kurierskim, będącym pomiotami świadczącym usługi pocztowe i spedycyjne. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres;

2) dostawcom płatności, będącym podmiotami świadczącymi usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez konsumenta, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:

1) wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz

2) Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.

3. Powiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.