Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.plastiflora.pl/e_zamowienia prowadzony jest przez FLORIMA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi przy ul Okólnej 240
KRS: 0000392463 - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz.Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:726-264-60-89
REGON: 101242370

Wszelkie zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego www.plastiflora.pl/e_zamowienia są dokonywane w oparciu o poniższy Regulamin.

Regulamin zawiera wszelkie informacje dotyczące zasad korzystania ze sklepu internetowego www.plastiflora.pl/e_zamowienia

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827)

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży


Ochrona danych osobowych

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacja umowy
- jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.plastiflora.pl/e_zamowienia

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie plastiflora.pl/e_zamowienia są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami netto i brutto.

Administrator sklepu www.plastiflora.pl/e_zamowienia zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach serwisu, bądź wprowadzenia w nich zmian.


Zamówienia

Do korzystania z oferty sklepu plastiflora.pl/e_zamowienia upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie czynności podjęte przez osobę nie spełniającą tego warunku uważa się za nieważne.

Sklep internetowy plastiflora.pl/e_zamowienia umożliwia Klientom:
- składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

Aby sfinalizować zamówienie należy zweryfikować koszyk, wybrać sposób płatności oraz formę dostawy. W przypadku dostawy realizowanej przez kuriera należy podać dane adresowe.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia informację potwierdzającą złożenie zamówienie.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie telefonicznej lub e-mailowej.

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.plastiflora.pl/e_zamowienia dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika Kuriera firmy Siódemka. Firma Florima Sp. Z O O Sp K. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktów powstałe w trakcie transportu.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.plastiflora.pl/e_zamowienia następuje z chwilą potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.plastiflora.pl/e_zamowienia dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika kuriera.

Klient może złożyc zmówienie telefonicznie pod nr tel. 42 716-16-25


Na czas otrzymania przesyłki składa się:

- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, www.plastiflora.pl/e_zamowienia zaleca sporządzić protokół szkodowy.


Sposoby płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- przedpłata na konto bankowe,
- płatność gotówką przy odbiorze przesyłki w siedzibie firmy
- płatność kartą kredytową przy odbiorze przesyłki w siedzibie firmy
- płatność gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera.


Dostawa

Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Dostawy realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka

W przypadku całkowitej wagi paczki nieprzekraczającej 31,5kg koszty dostawy wynoszą:
- 15 zł przy wczesniejszej płatności przelewem
- 18 zł przy płatności gotówką (za pobraniem)

W przeciwnym wypadku cena za dostarczenie przesyłki uzgadniana jest z klientem indywidualnie w formie telefonicznej lub mailowej.
Towar przekazywany jest kurierowi do wysyłki w ciągu 24-72 h od momentu złożenia zamówienia.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Nabywca w miarę możliwości powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).


Reklamacja

W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

Gwarancja jest oświadczeniem gwaranta, w którym określa on swoje obowiązki oraz uprawnienia kupującego, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu


Zwrot towaru przez konsumenta

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@plastiflora.pl, bądź też listownie na adres: ul. Okólna 240, 91-520 Łódź.

W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym.

Towary o szczególnych właściwościach wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.


Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd.


Dane firmy

FLORIMA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Okólna 240, 91-520 Łódź.
KRS: 0000392463 - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz.Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:726-26-46-089
REGON: 101242370

Wpłaty dla Przelewów Krajowych
PKO BANK POLSKI SA
NR konta: 83 1020 3352 0000 1902 0181 0886 PLN
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Stay in touch

Już teraz zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami i promocjami!
Subscribe
Zanim zasubskrybujesz potwierdź zgodę poniżej.

You may unsubscribe at any moment. For that purpose, please find our contact info in the legal notice.

Masz pytania? Zadzwoń:

Hurtownia: 48 42 716-16-25
Sklep Internetowy: 570-358-555